curriculum vitae

  • 2016. -2019.Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās, vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā
  • Klāva Sīpoliņa fonda stipendija par Bakalaura darbu Vasarsvētkos, vadītājs prof. I.Heinrihsons
  • 2002 Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā, Latvijas Mākslas akadēmija;
  • 1995 -1996 studijas V. Ozola un I. Vecozola meistardarbnīcā;
  • 1990 -1995 studijas Pedagoģijas nodaļā, Valsts Mākslas akadēmijā.
  • 2002 Bachelor of Visual Plastic Arts, The Art academy of Latvia;
  • 1995 -1996 Studies at V. Ozols and I. Vecozols Masterclass;
  • 1990 -1995 Studies at Department of Pedagogy, the National Academy of Art.